گزارش از زندان

شناسنامه خدمات

شناسه خدمت ………………………….عنوان خدمت ……………………….. بستر ارائه خدمت +۱۲۰۴۱۱۱۵۰۰۰ پذیرش و نگهداری فیزیکی و یا مراقبت الکترونیکی زندانیان جزئیات خدمت (شناسه خدمت) +۱۲۰۴۱۱۱۶۰۰۰ اشتغال زندانیان جزئیات خدمت(شناسه خدمت) +۱۲۰۴۱۱۱۷۰۰۰ آموزش زندانیان ( حرفه آموزی – کلاسیک) جزئیات خدمت( شناسه خدمت) +۱۲۰۴۱۱۱۸۰۰۰ ارائه خدمات حمایتی به زندانیان موجود ، آزاد شده و خانواده های آنها جزئیات خدمت ( شناسه خدمت) +۱۲۰۳۱۱۱۹۰۰۰ ...

ادامه مطلب »