مناقصه ها و مزایده ها

تجدید مناقصه

http://www.setadiran.ir

ادامه مطلب »

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی

http://www.setadiran.ir فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفیدریافت

ادامه مطلب »