راهنمای تکمیل فرم ها

 

فرم انتقال زندانی:

دریافت فرم

راهنمای تکمیل فرم:

۱-ارائه درخواست انتقال زندانی به رئیس اندرزگاه

۲- دستور رئیس زندان در خصوص تکمیل فرم انتقال

۳- بررسی و تکمیل فرم انتقال توسط دفتر قضایی و اجرای احکام زندان و ارسال به مرجع قضایی مربوطه

۴- موافقت مرجع قضایی مربوطه با انتقال زندانی و ارسال فرم به اداره کل زندانهای مبدأ

۵- بررسی ، تکمیل و ثبت  موافقت توسط اداره کل زندانهای مبدأ  و ارسال فرم به اداره کل زندانهای مقصد

۶- بررسی و موافقت مدیر کل زندانهای مقصد و اعاده فرم موافقت شده به اداره کل مبدأ

۷- ثبت موافقت انتقال و تکمیل فرم شماره دو انتقال در سه نسخه و ارسال به زندان مربوطه

۸- تفکیک و ارسال فرم موافقت انتقال به مرجع قضایی مربوطه جهت صدور نیابت به مرجع قضایی مجری نیابت (مقصد)

۹- صدور نیابت قضایی و اعاده آن به زندان مبدأ

۱۰- مراجعه مأمور اعزام و بدرقه  نیروی انتظامی جهت تحویل گرفتن زندانی از زندان مبدأ و تحویل زندانی به زندان مقصد

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content