حوزه مدیر کل و روابط عمومی

علی هاشمی

سمت :مدیر کل

شماره تماس ۰۵۶۳۲۲۳۷۲۸۵

پست الکترونیکی:modir@khorasangprisons.ir

تحصیلات:فوق لیسانس

پست های مدیریتی آقای هاشمی مدیر کل زندانهای استان خراسان جنوبی :

۱- رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندانهای استان خراسان جنوبی

۲- مدیر زندان مرکزی بیرجند

۳-معاون سلامت اصلاح و تربیت زندانهای استان خراسان جنوبی

۴- مدیر کل زندانهای استان خراسان جنوبی

احمد محمود زاده واشان

سمت: مسئول دفتر مدیر کل

تلفن :۰۵۶۳۲۲۳۷۲۸۵

علیرضا کاوسی

سمت :مسئول روابط عمومی زندانهای استان

تلفن :۰۵۶۳۲۲۳۷۲۸۵

پست الکترونیکی:ravabet@khorasangprisons.ir

ابوالقاسم عابدی

سمت: کارشناس اعتبارات زندانهای استان خراسان جنوبی

تلفن :۰۵۶۳۲۲۳۱۹۷۴ و۰۵۶۳۲۲۳۱۹۷۵

پست الکترونیکی:budje@khorasangprisons.ir

آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی

Print Friendly, PDF & Email