شماره های تماس

علی هاشمی مدیر کل :۰۵۶۳۲۲۳۷۲۸۵

خدابخش عباسی معاون اداری مالی :۰۵۶۳۲۲۳۷۲۸۴

معاون سلامت اصلاح و تربیت :۰۵۶۳۲۲۲۹۱۱۳

علی کیانی رئیس حفاظت و اطلاعات :۰۵۶۳۲۲۳۸۵۱۲

حسن جانی رئیس اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی وپاسخگویی به شکایات:۰۵۶۳۲۲۳۷۵۱۲

احمد محمود زاده مسئول دفتر مدیر کل :۰۵۶۳۲۲۳۷۲۸۵

علیرضا کاوسی مسئول روابط عمومی :۰۵۶۳۲۲۳۷۲۸۵

سرهنگ ابراهیم آذرمی فرمانده یگان حفاظت :۰۵۶۳۲۲۳۳۰۹۸
ابوالفضل ساجدی مقدم رئیس اداره قضائی : ۰۵۶۳۲۲۳۱۹۷۱
محمد سنجری رئیس اداره فرهنگی و تربیتی :۰۵۶۳۲۲۳۱۹۳۴
ایرج برک فروشان رئیس اداره امور کارکنان :۰۵۶۳۲۲۳۷۲۸۷
حسین عزیزی مسئول مرکز آموزش :۰۵۶۳۲۲۳۱۹۷۶
دکتر عوض زاده رئیس اداره بهداشت و درمان :۰۵۶۳۲۲۳۱۹۹۴
امید آخوندی رئیس گروه فن آوری اطلاعات :۰۵۶۳۲۲۳۱۹۷۹
محمد قاسم مومن زاده رئیس اداره فنی و عمرانی :۰۵۶۳۲۲۱۱۸۴۰
علی ضیاء رئیس اداره مالی و پشتیبانی :۰۵۶۳۲۲۳۱۹۷۸
خانم نژاد عبدالله مسئول دبیرخانه :۰۵۶۳۲۲۳۷۲۸۳
محمد الوندی رئیس مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج:۰۵۶۳۲۲۳۱۹۸۹
محمد نوفرستی ذیحساب اداره کل :۰۵۶۳۲۲۳۱۹۷۸

Print Friendly, PDF & Email