زندان نهبندان

سرپرست زندان نهبندان :رضا ابراهیمی

تلفن تماس :۰۵۶۳۲۶۲۶۱۷۳

فاکس:۰۵۶۳۲۶۲۵۶۸۰

آدرس: نهبندان- کیلومتر ۵جاده نهبندان شهداد-اداره زندان نهبندان

Print Friendly, PDF & Email