زندان مرکزی بیرجند

مدیر زندان-حسن علی پور

شماره تماس:۰۵۶۳۲۲۳۱۹۴۶ -۰۵۶۳۲۲۳۱۹۴۷ داخلی ۱۲۰

فاکس :۰۵۶۳۲۲۳۱۹۴۴

آدرس : کیلومتر ۱۵ جاده خوسف بیرجند -زندان مرکزی بیرجند

Print Friendly, PDF & Email