زندان قاین

رئیس زندان قاین :محمد رضا موسوی ثانی

تلفن تماس :۰۵۶۳۲۵۳۹۹۱۷

فاکس:۰۵۶۳۲۵۳۹۹۱۷

آدرس : قاین -کیلومتر ۵ جاده قاین گناباد -اداره زندان قاین

Print Friendly, PDF & Email