زندان فردوس

رئیس زندان فردوس :علیرضا دهقانی

شماره تماس :۰۵۶۳۲۷۵۴۳۸۰

فاکس:۰۵۶۳۲۷۵۴۳۸۰

آدرس:.فردوس -باغستان -اداره زندان فردوس

Print Friendly, PDF & Email