بازداشتگاه عمومی بیرجند

رئیس بازداشتگاه :حسین رضا خسروی بیژائم

تلفن تماس :۰۵۶۳۲۲۳۱۹۴۱

فاکس:۰۵۶۳۲۲۳۱۹۴۱

آدرس : کیلومتر ۱۶ جاده خوسف بیرجند بازداشتگاه عمومی بیرجند

Print Friendly, PDF & Email