دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

دفتر خدمات الکترونیک قضایی

با توجه بند ۱۸ تفاهم نامه همکاری منعقد شده با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در آینده خدمات الکترونیکی سازمان زندانها از طریق دفاتر خدمات اکترونیکی قضایی قابل ارائه خواهد بود.

آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان خراسان جنوبی:

استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – خیابان جمهوری – جمهوری ۱۹

استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – خیابان توحید -بین توحید ۲۰و۲۲

Print Friendly, PDF & Email