بازدید هیات رسیدگی دیوان محاسبات استان از زندان مرکزی بیرجند

به گزارش روابط عمومی زندان مرکزی بیرجند : علی پور و امیدیان هیات رسیدگی دیوان محاسبات استان از برخی اماکن زندان مرکزی بیرجند بازدید نمودند
در جریان این بازدید که در معیت نوفرستی ذیحساب ، ضیاء رئیس اداره مالی و پشتیبانی زندانهای استان و حسن علی پور مدیر زندان انجام شد هیئت بررسی دیوان محاسبات از اماکن مختلف زندان شامل بهداری ، بخش های تاسیساتی ، آشپزخانه و سایر اماکن مدنظر بازدید نمودند .

IMG_9833

IMG_9838

IMG_9852

Print Friendly, PDF & Email